Tag Archives: Poltikk

Norsk hundepolitikk er ute på viddene

Dette er forbudt om du bor i Ski kommune.

Om du bor i Ski kommune har du av sikkerhetshensyn ikke lov til å ha mer enn tre hunder, selv om det f. eks. er mops. Bor du på Nesodden har du aldri lov til å slippe hunden din løs i skogen. Det er forbudt for hunder å stå i veien for folk (ja, det står eksplisitt i hundeloven), og det er totalforbud mot å ta med hunden på café. Det er ulovlig å binde chihuahuaen sin utenfor en butikk, og en hund kan avlives kun fordi den ser skummel ut.

De norske reglene for hundehold er på mange måter langt ute på viddene. Det er på høy tid å ta en gjennomgang av regelverket og innføre lover som bedre ivaretar dyrevelferden og gjør det mulig å ha et hundehold som er til glede for både hunder, hundeeiere og allmennheten.

I Norge reguleres hundehold gjennom dyrevelferdsloven, hundeloven og hundeforskriften, som omhandler farlige raser. I tillegg har mange kommuner innført lokale forskrifter. Mange steder i Norge er reglene for hundehold så strenge at det går ut over dyrevelferden. Og ikke nok med det. I tillegg har mange borettslag svært strenge regler for å begrense hundehold.

Alle disse reglene skal sikre at hundehold ikke går ut over omgivelsene. Det er vel og bra, men det store problemet er at reglene ikke tar inn over seg at de fleste hundeeiere er fornuftige mennesker som bare vil hygge seg med det å ha hund uten å skade noen andre. Det å ikke skremme unger, plukke opp etter bikkja si og vise hensyn til omgivelsene er selvfølgelig for nesten alle hundeeiere. Det positive hundeholdet forsvinner når man innfører så mange påbud og forbud.

Det finnes allerede generelle regler mot å være til sjenanse, lage støy og forsøple. Så hva er egentlig poenget med å ha egne og ekstra strenge regler for dette kun hundeeiere må følge? Bråk er bråk, uansett om det kommer fra en subwoofer eller en grand danois.

Fokuset i norske hundelovgivning har nesten utelukkende vært på påbud og forbud hundeeiere må forholde seg til. På den andre siden er norske hunder nærmest rettsløse. Dyr er juridisk sett bare definert som en ting eller eiendel i loven. Som en følge finnes det dessverre mange eksempler på at hunder er blitt mishandlet og avlivet uten at noen blir straffet for ugjerningen. Grov mishandling av hunder blir som oftest henlagt.

I Norge tar vi alt for lett på avlivning av hunder. Hundeloven gir adgang til å avlive hunder dersom det framstår som nødvendig for å avverge skader på beitedyr eller mennesker. Denne formuleringen åpner for skjønn og fortolkninger, og det skal mye til at noen blir dømt for å avlive en hund. Det finnes mange eksempler på at hunder har blitt skutt selv om de ikke utgjør noen direkte trussel mot mennesker eller dyr.

I tillegg kan hunder avlives utelukkende på grunn av utseende, til tross for at de aldri har oppført seg aggressivt. Det spesielle her er at bevisbyrden er omvendt: man er skyldig til det motsatte er bevist. Det er opp til hundeeier å bevise at hunden ikke er av en farlig rase. NKK (Norsk Kennel Klubb) er sterkt kritisk til dette. Jeg er enig. Vi bør oppheve raseforbudet slik det er i dag og heller ha like reaksjoner for alle farlige hunder. Reglene bør være individbasert, ikke rasebasert.

Dette bør vi gjøre:
– Innføre en gjennomtenkt og kunnskapsbasert hundelovgivning med større fokus på dyrevelferd
– Gjøre hundelovgivningen mer generell og sørge for at den bedre ivaretar hunder/hundeeieres rettigheter og ikke bare plikter/forbud
– Avskaffe raseforbudet og erstatte det med individbaserte regler
– Innføre minimumskrav til trim/aktivisering
– Legge begrensninger på maks antall timer i bur for hunder, og/eller arealkrav for bur ved lengre opphold
– Skjerpe adgangen til avlivning av hunder
– Innføre obligatorisk registreringsplikt av alle valper  (chip-plikt eller annen id-merking)
– Styrke Mattilsynet eller innføre et eget dyrepoliti
– Begrense kommuners mulighet til å innføre helårsbåndtvang. Om kommuner skal ha helårs båndtvang bør det være påbudt med friområder
– Innføre skaderegistrering. I dag har vi ingen oversikt over hvilke raser som står bak biteulykker og hundeangrep i Norge
– Gi serveringssteder som ønsker det adgang til å ha hunder i lokalet